سلسله مراتب در معماری | در گفتگو با دکتر کیانوش سوزنچی

در این ویدیو می بینیم : "ما خیلی وقت ها یک اشتباهی می‌کنیم و برداشت های خودمان را تعمیم می‌دهیم و انتظار داریم دیگران برداشت های تعمیم یافته ما را قبول کنند..." بخشی از گفتگو با دکتر سوزنچی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد